Condicions generales de lloguer

Troba el teu cotxe

Recollida

Recollida

Devolució

Devolució

Edat

Pel present contracte AVANTCAR IBIZA S.L. arrenda el vehicle descrit en el present contracte a l’arrendatari sota els termes i condicions recollits en el mateix. L’arrendatari, en signar aquest contracte, les clàusules del qual han estat llegides i explicades a l’arrendatari, s’obliga a aquests termes i condicions. L’empresa AVANTCAR IBIZA S.L. es reserva el dret de llogar el vehicle a determinats grups de clients.
ARTICLE 1. Utilització del Vehicle

 •  Queda prohibit a l’Arrendatari cedir, llogar, hipotecar, pignorar, vendre o de qualsevol manera donar en garantia: el vehicle, el contracte de lloguer, les claus, la documentació, l’equipament, les eines i/o els accessoris del vehicle i/o qualsevol part o peça del mateix; o tractar l’anterior de manera que causi perjudici a l’Arrendador.
 •  En cas d’utilització del vehicle per al transport de nens menors, l’Arrendatari ho haurà de comunicar a l’Arrendador, perquè aquest últim lliuri sense ancorar al vehicle el corresponent dispositiu de retenció obligatori homologat, d’acord amb el pes i la talla del nen o persona que hagi d’utilitzar-lo. L’Arrendador, en cap cas estarà obligat a realitzar la instal·lació i/o col·locació de l’esmentat dispositiu de retenció obligatori en el vehicle, limitant-se a complir amb l’esmentada obligació de lliurament del mateix a l’Arrendatari. En qualsevol cas, l’Arrendador quedarà lliure de tota possible responsabilitat derivada de danys personals o materials que es produeixin com a conseqüència de l’incompliment per l’Arrendatari de la NO utilització del dispositiu de retenció obligatori, de la seva instal·lació o ús incorrecte per l’Arrendatari i de qualsevol possible defecte de fabricació de l’esmentat dispositiu de retenció obligatori.
 •  Només estan autoritzades a conduir el vehicle la persona o persones identificades i acceptades per l’Arrendador en el contracte de lloguer, sempre que siguin majors de 21 o 25 anys, segons el grup de Vehicle indicat en la Tarifa General Vigent, i siguin titulars i estiguin en possessió del permís de conduir vàlid i en vigor de, com a mínim, un dos d’antiguitat.
  L’arrendatari es compromet:
 •  A no conduir el vehicle en inferioritat de condicions físiques motivades per alcohol, drogues, fatiga o malaltia.
 •  A no utilitzar-lo per empènyer o remolcar altres vehicles o remolcs.
 •  A no participar amb el vehicle en carreres o altres proves esportives o per realitzar proves de resistència de materials.
 •  A no portar més passatgers que els especificats pel fabricant o permesos per les lleis.
 •  A no realitzar trasllats entre illes o península llevat que s’hagi obtingut autorització per escrit de l’arrendador.
 •  A no utilitzar el Vehicle i/o no deixar que el mateix sigui utilitzat en els següents supòsits: Conducció en vies no autoritzades o no pavimentades, o l’estat de les quals pugui suposar un risc de danys per al vehicle; transport remunerat de passatgers; transport de mercaderies inflamables i/o perilloses, productes tòxics, nocius i/o radioactius o que infringeixin les disposicions legals vigents, així com el transport de mercaderies en pes, quantitat i/o volum superior a l’autoritzat en el Permís de Circulació i/o la Fitxa d’Inspecció Tècnica del Vehicle; transport de qualsevol objecte que no siguin maletes a la baca del Vehicle; transport d’animals vius (a excepció de mascotes i/o animals de companyia, prèvia autorització per part de l’Arrendador); amb baca, portaequipatges o similar que no sigui el subministrat per l’Arrendador.
 •  A aturar el vehicle al més aviat possible quan s’il·lumini qualsevol testimoni que indiqui anomalia en el funcionament del vehicle, havent de contactar amb l’arrendador perquè aquest disposi el que sigui convenient. No s’abonarà cap reparació sense prèvia autorització de l’arrendador.
 •  A mantenir el Vehicle tancat quan no l’utilitzi i a conservar al seu interior els documents del mateix.
 •  Els perjudicis de tota índole que pogués sofrir l’Arrendador per l’incompliment de les condicions recollides en el present article i/o per un ús diferent del pactat per part de l’Arrendatari, autoritzen a l’Arrendador a retirar el vehicle a l’Arrendatari i a facturar i cobrar a aquest les quantitats que resultin de conformitat amb el que recull l’article 4) de les presents Condicions Generals.
 •  L’arrendador es reserva el dret de rescindir el contracte sempre que l’Arrendatari no compleixi amb el que disposa l’article 1.

ARTICLE 2. Estat del Vehicle

 •  L’arrendatari reconeix que rep el vehicle en perfectes condicions mecàniques i amb les eines, pneumàtics i accessoris adequats i es compromet a conservar-lo en bon estat.
 •  Queda prohibit a l’Arrendatari variar qualsevol característica tècnica del Vehicle, les claus, equipament, les eines i/o accessoris del Vehicle, així com efectuar qualsevol modificació del seu aspecte exterior i/o interior. En cas d’infracció d’aquest article, l’Arrendatari haurà de córrer amb les despeses, degudament justificades, de recondicionament del Vehicle al seu estat original i abonar una quantitat en concepte d’indemnització per immobilització del Vehicle que serà calculada segons la tarifa local vigent.
 •  En cas de deteriorament i/o pèrdua de qualsevol dels pneumàtics (per causes que no siguin desgast normal, deficient muntatge o defecte de fabricació) l’Arrendatari es compromet a reemplaçar-los immediatament, al seu càrrec, per altres pneumàtics d’idèntiques característiques i mateixa marca i model.

ARTICLE 3. Preu, període de lloguer, pròrrogues i devolució

 •  El preu del lloguer és l’expressat en el contracte de lloguer i està establert en funció de la Tarifa General Vigent i el preu pactat amb l’Arrendatari en el moment de realitzar-se el lloguer, segons la tarifa seleccionada.
 •  El preu del lloguer inclou el cost de l’assegurança obligatòria d’automòbil i la complementària de responsabilitat civil i els seus impostos corresponents. Aquest preu no inclou, quan sigui procedent, el recàrrec “Young Driver” aplicable als conductors/Arrendataris que es trobin en el tram d’edat de 21 a 25 anys. Aquest preu no inclou el preu de les assegurances i exempcions opcionals regulades respectivament en aquestes Condicions Generals, la contractació de les quals per l’Arrendatari, si escau, s’haurà de realitzar expressament, en aquest cas els preus carregats a l’Arrendatari per tals conceptes seran afegits al preu total del lloguer.
 •  El lloguer tindrà vigència des de i fins al dia i hora indicats en el contracte. El vehicle es retornarà en el lloc, data i hora indicats en el contracte. La durada del lloguer és la pactada en el contracte, i es facturarà en base a períodes de vint-i-quatre hores, comptats des de l’hora en què aquest s’hagués formalitzat. Existeix un període de cortesia de 30 minuts, superat el qual es facturarà un dia addicional de lloguer d’acord amb el preu aplicable segons la Tarifa General Vigent.
 •  La devolució del Vehicle en un lloc diferent del pactat inicialment pot implicar càrrecs addicionals, d’acord amb la Tarifa General Vigent. Únicament es considera el servei acabat quan el Vehicle i les claus del mateix han estat rebudes per l’Arrendador.
 •  En la devolució del vehicle per finalització del lloguer a la qual l’arrendatari no estigui present en la inspecció del mateix, per causes imputables a ell, lliurament per bústia, claus en recepció, no disponibilitat o si la devolució es realitzés fora de l’horari de l’oficina de l’arrendador i s’apreciïn danys en el vehicle, el client haurà d’abonar la valoració dels danys resultants de la inspecció realitzada pel personal de l’empresa arrendadora en la seva absència, acceptant expressament els càrrecs que se li poguessin fer a la seva targeta de crèdit.
 •  Si l’arrendatari volgués conservar el vehicle per temps superior al pactat inicialment, aquest ha d’obtenir l’autorització expressa de l’arrendador amb anterioritat a la finalització del seu contracte. S’entén per autorització expressa la formalització d’un nou contracte de lloguer, per la qual cosa és imprescindible que l’arrendatari acudeixi a alguna de les oficines de lloguer de l’arrendador a fer aquesta prolongació. Aquesta prolongació pot ser negada en cas de no disponibilitat de vehicles.

ARTICLE 4. Pagaments

 •  L’Arrendatari es compromet a pagar a l’Arrendador: 1. La quantitat resultant de l’aplicació de la Tarifa General Vigent i el preu pactat en el contracte de lloguer, corresponent a durada, assegurances, exempcions opcionals, equipament addicional i serveis complementaris, segons les condicions estipulades, així com els impostos i taxes aplicables. 2. L’import dels danys i/o sostraccions sofertes total o parcialment en el Vehicle no emparats per les Exempcions Opcionals contractades per l’Arrendatari o quan l’exempció aplicable en cada cas no hagués estat contractada per l’Arrendatari, així com danys i perjudicis per pèrdua de benefici per immobilització del vehicle i els danys i perjudicis derivats, si s’escau, de l’incompliment de l’article 1 de les presents Condicions Generals. 3. L’import o diferència de valor de tota roda de recanvi, pneumàtic, eina, capota, o equip de ràdio, que al terme del contracte falti del vehicle, aclarint-se expressament que qualsevol falta o substitució no està coberta per cap pòlissa d’assegurança, sent l’arrendatari responsable de la mateixa. Així mateix la pèrdua o trencament de la clau i/o pèrdua de la documentació tindrà els càrrecs corresponents als danys i perjudicis ocasionats a l’arrendador. 4. Les despeses derivades del trasllat i reparació del vehicle motivats per l’ús del combustible inadequat. 5. La quantitat corresponent a les multes per qualsevol infracció de la legislació vigent, especialment del Codi de Circulació, en què incorri l’Arrendatari en l’ús del Vehicle, així com els recàrrecs pel retard en el pagament per part de l’Arrendatari i les despeses judicials o extrajudicials en què incorri l’Arrendador com a conseqüència de l’anterior. 6. Els dies de paralització del vehicle per accident, avaria, pèrdua de claus o documentació i la retenció del mateix per Organismes Públics, a causa de la negligència de l’arrendatari a raó de la tarifa del tipus de vehicle llogat.
 •  Forma de pagament: El pagament per l’Arrendatari a l’Arrendador dels imports ressenyats en l’Article 4 haurà d’efectuar-se amb targeta de crèdit, o en metàl·lic. Si el pagament s’efectua en metàl·lic, l’arrendador es reserva el dret de poder sol·licitar a l’Arrendatari una o més targetes de crèdit en concepte de garantia.
 •  Dipòsits Fiança. En qualsevol cas, l’Arrendador s’obliga a lliurar una quantitat en concepte de Fiança-Dipòsit en quantitat igual o superior al valor de la franquícia aplicada als diferents grups o models de vehicles. Aquesta fiança podrà ser abonada en Targeta de Crèdit o Efectiu. L’esmentat Dipòsit-Fiança serà retornat a la finalització del contracte sempre que no s’incompleixin aquestes Condicions Generals.
 •  ARTICLE 4.1. Reserves realitzades per Internet Per a la formalització d’un reserva via internet s’haurà de pagar una quantitat a compte o el total de la mateixa, perquè aquesta estigui totalment confirmada. Si es desitja cancel·lar la reserva, s’haurà de fer abans de les 48 hores prèvies al lliurament del vehicle. Si es produeix fora d’aquest termini no es reemborsarà l’import pagat. Per a la cancel·lació d’una reserva es podrà fer via correu electrònic a reservas@avantcaribiza.com o al telèfon 971 93 20 38. Sempre informant del número de reserva i el dia de lliurament.

ARTICLE 5. Assegurances, Responsabilitat i Accidents

 •  Les tarifes de lloguer inclouen les cobertures de l’Assegurança Obligatòria de l’automòbil i de la Complementària de Responsabilitat Civil pels danys i perjudicis davant de tercers derivats de l’ús i circulació del Vehicle. Aquestes cobertures queden garantides i són assumides per l’assegurador amb el qual l’Arrendador tingui concertada la corresponent pòlissa d’assegurança, i queden subjectes a les clàusules generals i particulars de la mateixa i a la Llei. Mitjançant la signatura del contracte de lloguer l’Arrendatari s’adhereix com assegurat a l’esmentada pòlissa.
 •  Únicament els conductors acceptats expressament en el contracte tenen qualitat d’assegurats i estan coberts per l’Assegurança Obligatòria.
 •  Aquesta pòlissa no cobreix els danys, pèrdues, ni qualsevol altre perjudici sofert pels equipatges, mercaderies o objectes personals transportats en el Vehicle, ni danys soferts en el Vehicle per robatori i/o vandalisme.
 •  L’Assegurança Obligatòria no cobreix en cap cas els danys causats al Vehicle, sense importar quina sigui la seva categoria, quan es produeixin com a conseqüència de col·lisió o xoc contra arbres, túnels, ponts, garatges i portes de garatges, i en general contra qualsevol altre objecte, com a conseqüència d’una incorrecta apreciació de l’altura per part del conductor.
 •  L’Assegurança Obligatòria no cobreix en cap cas els danys causats al Vehicle, sense importar quina sigui la seva categoria, quan es produeixin com a conseqüència de conduir el Vehicle sobrecarregat, per sobre dels límits autoritzats en el Permís de Circulació i/o en la Fitxa Tècnica del Vehicle o per conduir aquest per llocs com ara platges, camins inadequats, camins forestals, muntanyes, etc., que no siguin carreteres autoritzades i pavimentades; els produïts per cops contra pedres o qualsevol altre objecte i sots trobats a la carretera; i els produïts en llantes i pneumàtics per cops contra vorades deguts a maniobres d’aparcament. Tampoc l’Assegurança Obligatòria cobrirà en cap cas els danys als vehicles a causa de riuades/avingudes d’aigua degudes a la climatologia o qualsevol altra causa, quan els vehicles hagin estat deixats aparcats en zones de rieres, rambles o cursos d’aigua no asfaltats, i en tot cas, quan els vehicles no es trobessin degudament estacionats en zones asfaltades destinades específicament a l’aparcament de vehicles.

  L’Assegurança Obligatòria s’estén únicament a la durada del lloguer d’acord amb el present contracte. Després d’aquest terme i llevat de prolongació expressament acceptada, l’arrendador declina qualsevol responsabilitat per accidents o danys que l’arrendatari pugui causar, dels quals serà l’únic responsable. Així mateix no cobreix les despeses d’obtenció d’un duplicat i/o enviament del joc de claus, o l’obtenció d’un duplicat de la documentació del vehicle. Aquesta cobertura en cap cas cobreix els possibles càrrecs per paralització del vehicle en la reposició dels elements anteriorment esmentats.
 •  Les cobertures de l’Assegurança Obligatòria no cobreixen en cap supòsit l’error en el repostatge, així com les despeses derivades d’això. (Paralització, grua, mà d’obra, etc.).
 •  Les cobertures de l’Assegurança Obligatòria no són d’aplicació en el cas d’incompliment per l’Arrendatari de qualsevol de les condicions recollides en l’article 1 de les presents Condicions Generals.
 •  La responsabilitat civil de l’arrendatari pel que fa als danys causats al vehicle arrendat, està limitada en cas d’accident a una franquícia segons la tarifa en vigor. L’arrendatari queda exempt d’aquesta responsabilitat mitjançant el pagament de la prima corresponent segons tarifa (FW). Els dies de paralització segons (Article 4-6) no estan coberts per l’assegurança i es facturaran aplicant-se la tarifa vigent per al tipus de vehicle llogat.
 •  En cas de robatori del vehicle, l’arrendatari està obligat a presentar la corresponent denúncia del fet davant l’autoritat competent, lliurant la mateixa juntament amb les claus del vehicle a l’arrendador, quedant sense efecte, en cas contrari, les assegurances i cobertures contractades. En cap supòsit l’Assegurança Obligatòria cobreix el robatori total o parcial del Vehicle.
 •  L’arrendatari es compromet a informar immediatament de qualsevol accident a l’arrendador i prestar completa col·laboració tant amb l’arrendador com amb la companyia d’assegurances en defensa de qualsevol reclamació i procés. L’arrendatari en el moment de l’accident prendrà les següents mesures:
 •  No reconèixer o prejutjar la responsabilitat del fet llevat la de declaració amistosa d’accident.
 •  Obtenir dades completes de l’altra part, realitzar la declaració amistosa d’accident o part de sinistre, testimonis que juntament amb els detalls de l’accident (forma, lloc, hora, etc.) remetrà urgentment a l’arrendador, avisant telefònicament en el cas d’accident greu.
 •  No abandonar el vehicle sense prendre les mesures adequades per protegir-lo i salvaguardar-lo.
 •  En cas d’incompliment per part de l’arrendatari de qualsevol d’aquestes mesures, l’arrendador podrà reclamar a l’arrendatari danys i perjudicis ocasionats per negligència d’aquest, fins i tot en el cas que hi hagués acceptat la contractació de qualsevol exempció de l’assegurança del vehicle (FW) que en tal cas quedarà sense efecte.
 •  En cas d’accident amb culpa de l’arrendatari, l’arrendador es reserva el dret de no substituir el vehicle per un altre encara que no hagi finalitzat el període de lloguer sense que siguin abonats els dies que resten del contracte. Així mateix es cobraria a l’arrendatari el combustible consumit.

ARTICLE 6. Exempcions opcionals.

 •  A la Tarifa General Vigent s’estableix una quantitat mínima a càrrec de l’Arrendatari (franquícia) per danys i/o pèrdues causats al Vehicle, que no està coberta per l’Assegurança Obligatòria.
 •  FW. Exempció total o parcial del pagament de la franquícia a càrrec de l’Arrendatari no coberta per l’Assegurança Obligatòria.
 •  TP. Exempció de responsabilitat en cas de robatori total o parcial del vehicle, i danys causats al mateix per actes de vandalisme.
 •  El FW + TP és un servei prestat directament per l’Arrendador i és ofert específicament per aquest, únicament per a determinats grups de clients i/o vehicles.
 •  La contractació del FW i TP no cobreix en cap cas la pèrdua o deteriorament de la clau, la pèrdua o deteriorament de la documentació, danys en baixos i sostres del vehicle produïts per una conducció indeguda, la pèrdua, furts o danys relatius a objectes, fins i tot equipatges, error en el repostatge o qualsevol dels supòsits expressats en articles anteriors.
 •  En cap cas la contractació d’aquestes exempcions cobreix els supòsits en l’Article 2, així com l’incompliment de l’Article 1.

ARTICLE 7. Manteniment i Reparacions

 •  El desgast normal del vehicle l’assumeix l’arrendador. En cap cas l’arrendatari podrà reclamar danys i perjudicis per retard en el lliurament del vehicle, anul·lació del lloguer o immobilització a causa de reparacions efectuades durant el lloguer. L’arrendador no serà responsable en cas de lesions corporals o danys materials ocasionats per defectes de construcció o reparacions anteriors.
 •  L’Arrendatari ha de comprovar periòdicament, i reposar si cal, els nivells de líquids de motor cada 1000 km. recorreguts, deduint-se l’import pagat per això del preu final del lloguer sempre que l’Arrendatari presenti la corresponent factura.
 •  L’Arrendatari no està autoritzat a ordenar la reparació del Vehicle, llevat d’autorització expressa per part de l’Arrendador. En aquest cas l’Arrendatari ha de presentar factura detallada de la reparació efectuada.

ARTICLE 8. Combustible

 •  Ple/ple.
 •  L’arrendatari es compromet a tornar el vehicle amb el dipòsit tal com se li lliura.
 •  L’Arrendatari haurà de repostar el vehicle amb el tipus de combustible adequat per al mateix. En cas de repostatge amb combustible no adequat, inclòs el repostatge amb combustible contaminat amb aigua o altres components estranys, l’Arrendatari serà responsable de les despeses ocasionades pel trasllat i/o la reparació dels danys produïts al vehicle, així mateix, en aquests supòsits l’Arrendatari haurà d’abonar a l’Arrendador el càrrec respectiu en concepte de pèrdua de benefici per la immobilització del vehicle. En cap cas està cobert per les cobertures exposades en aquestes Condicions Generals.

ARTICLE 9. Validesa del Contracte

 •  Les presents Condicions Generals, així com les clàusules del contracte de lloguer, només podran ser modificades mitjançant acord escrit i signat per ambdues parts. Sense la qual cosa quedarà nul i sense efecte.

ARTICLE 10. Legislació i Jurisdicció Aplicables

 •  El present contracte es regirà i serà interpretat d’acord amb les lleis del país en què s’hagi signat. Les qüestions que es suscitin amb motiu d’aquest contracte entre l’Arrendador i l’Arrendatari són de la competència dels tribunals i jutjats d’Eivissa, als quals ambdues parts es sotmeten.

ARTICLE 11. Protecció de Dades

 •  Els representants de les dues parts reconeixen quedar informats en els termes que estableix la Llei Orgànica 15/99 de Protecció de Dades i consentir que les dades personals reflectides en el present Contracte siguin incorporades en els fitxers de caràcter personal respectius de cada part, amb el domicili estipulat a l’encapçalament del contracte, amb les finalitats principals de complir amb l’objecte del mateix.
 •  Els titulars de les dades podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit a les entitats signants a les adreces que consten en el present document, o aquelles que les substitueixin.
 •  Els representants de les dues parts consenten que les dades recollides puguin ser comunicades a l’entitat bancària, entitats de gestió de cobrament, així com a les organitzacions necessàries per a la realització del servei i, en cas d’accident, a la corredoria i companyia d’assegurances per a la gestió del mateix.
logo.png

A PARTIR D'ARA
Lloga el teu cotxe amb

Mantenim la mateixa
qualitat del nostre servei